Reglement en Algemene Voorwaarden

Aanwijzingen van hulpverleningsdiensten (waaronder politie, brandweer, ambulance), verkeersregelaars, EHBO, vrijwilligers en bestuursleden dienen ten alle tijden en direct opgevolgd te worden!

 • Een deelnemer is een individu die zich heeft ingeschreven en geaccepteerd is voor deelname aan de Avondvierdaagse. De inschrijving kan zowel door de deelnemer zelf als door een wettelijke vertegenwoordiger (in het geval van minderjarigen) worden gedaan.
 • Iedere deelnemer wordt geacht alle vier de avonden mee te lopen.
 • Startgeld dient voldaan te zijn voorafgaand aan de start.
 • Om de start zo spoedig mogelijk te laten verlopen wordt je verzocht om tien minuten voor aanvang start bij de groep waar je mee loopt aanwezig te zijn.
 • Iedere avond wordt op een, door het bestuur bepaalde, volgorde gestart.
 • Zelf starten zonder aanwijzing is niet toegestaan.
 • Het is tijdens de tocht niet toegestaan andere groepen te passeren, te hinderen, of overlast te veroorzaken.
 • Ouders/verzorgers zijn ten alle tijden verantwoordelijk (voor het gedrag van en) voor hun kinderen (ook als de ouders/verzorgers niet zelf meelopen).
 • Er mogen geen begeleiders met fietsen tussen de stoet meelopen.
 • Minimaal 1 begeleider per 4 minderjarige kinderen.
 • Tijdens de vierdaagse is het meelopen, zonder te registreren als deelnemer niet toegestaan.
 • Als begeleider dient u deelnemende kinderen te begeleiden en aan te spreken op ongeoorloofd gedrag.
 • Gooi afval niet op de grond maar neem het mee of gooi het onderweg op de daarvoor bestemde plekken weg.
 • Roken is niet toegestaan tijdens de wandeling, rondom het start/finish gebied of in de directe omgeving van deelnemers.
 • Het is niet toegestaan om uiting te geven aan sponsoren, anders dan die door het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Voorschoten als  sponsor aangewezen zijn van de avondvierdaagse.
  Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om vlaggen van eigen sponsors op te hangen.
 • Het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Voorschoten is niet aansprakelijk voor schade aan personen of aan eigendommen en/of verlies van eigendommen tijdens deelname aan de avondvierdaagse of tijdens het verblijf van personen of goederen op het terrein.
 • Alle deelnemers van de Avondvierdaagse gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, social media, e.d. voor promotionele doeleinden van de Avondvierdaagse. Zonder daarvoor aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.
 • De Avondvierdaagse is een wandeltocht zonder wedstrijdelement.
 • Indien een deelnemer is verhinderd of besluit om andere redenen niet aan de avondvierdaagse deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daar van, plaats.
 • Indien de avondvierdaagse niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • De organisatie kan besluiten de avondvierdaagse voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De organisatie kan eveneens besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Ondergetekende ouder/verzorger/inschrijver/deelnemer verklaart hierbij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het feit dat deelname aan de activiteit geheel geschiedt voor “Eigen risico”. De Stichting Avondvierdaagse Voorschoten en/of haar vrijwilligers betrokken bij het evenement kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of opgedane schade aan het eigen materieel. Voorts vrijwaart de ondergetekende de Stichting Avondvierdaagse Voorschoten en/of haar vrijwilligers voor iedere schade toegebracht aan derden door de betrokken deelnemer welke is ontstaan tijdens de deelname aan het evenement.

Uitzonderingen op bovenstaande zijn enkel mogelijk na overleg met het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Voorschoten.